In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2007
File not found.

Verladersorganisatie spreekbuis voor de leden richting de overheden
EVO biedt praktische oplossingen

EVO probeert als spreekbuis voor haar leden de politieke besluitvorming te beïnvloeden, zowel lokaal, nationaal (Den Haag) als internationaal (Brussel). De verladersorganisatie heeft veel specialistische kennis in huis over vervoer over weg, water, rails en door de lucht, magazijnbeheer en items als arbo en logistiek, gevaarlijke stoffen, milieu en afvalstoffen, personeel en bedrijf en criminaliteit- en terrorismebestrijding.


Autoweg naar de Westerscheldetunnel.

EVO signaleert obstakels en biedt praktische oplossingen via onder andere voorlichting over actuele onderwerpen en eigentijdse opleidingen en trainingen. Ze voorziet in een breed opleidingsaanbod via uit het bedrijfsleven afkomstige docenten. Ze biedt al dertig jaar logistieke opleidingen waarbij de leerinhoud steeds wordt aangepast aan de actualiteit. In heel Nederland is er altijd wel een opleidingslocatie in de buurt. EVO is een vereniging van en voor ondernemers met een logistiek belang die ontstaan is vanuit de behoefte van ondernemingen die hun goederenvervoer regelden met eigen vervoer. Eigen transport voor de aanvoer van grondstoffen, bereiken van afzetmarkten, bedienen van klanten: om te ondernemen. Bedrijven die voor het vervoer van producten gebruikmaakten van derden, de zogenoemde verladers, sloten zich eveneens aan. EVO is uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner op het gebied van logistiek. De leden zijn verantwoordelijk voor meer dan tachtig procent van alle goederenverplaatsingen in Nederland, inclusief import en export.

Over weg, water, rails en door de lucht. Om optimaal op te komen voor de logistieke belangen van ondernemers moet je die belangen kennen en om ze goed te kennen moet je ze tijdig herkennen. En daar schuilt de werkelijke kracht: EVO signaleert mogelijke obstakels en neemt ze weg of biedt er praktische oplossingen voor. Om goed te weten wat er leeft en om die kennis om te zetten in daadkracht, kent EVO een democratische verenigingsstructuur waarin leden op allerlei manieren actief participeren en kunnen meebeslissen. Zij houden zich in een van de negen regiobesturen bezig met het algemene beleid van de vereniging en met regionale vraagstukken op het gebied van infrastructuur, verkeer en vervoer.

Vrachttram
Zo is vorige maand City Cargo in Amsterdam een pilot met twee vrachttrams van start gegaan. EVO ziet de vrachttram als goede aanvulling op andere bevoorradingsmethoden. Wel waarschuwt de verladersorganisatie voor al te hoge verwachtingen. Met name voor bedrijven met kleine zendingen kan het een alternatief zijn. Het zal echter niet meevallen om met een concurrerend tarief te komen, omdat sprake is van extra overslag: de goederen moeten eerst buiten de stad van de vrachtauto in de tram worden geladen. EVO pleit ervoor dat verladers zelf kunnen blijven kiezen op welke wijze ze goederen de stad in (laten) vervoeren. Wanneer de tram kan concurreren met de reguliere distributiemethoden, dan overwegen verladers mogelijk een overstap. Daarom is EVO benieuwd naar de resultaten van de proef. City Cargo heeft aangegeven dat elektrovoertuigen zich niet aan venstertijden hoeven te houden. De verladersorganisatie juicht deze verruiming toe, maar wel onder de voorwaarde dat dit ook geldt voor andere schone voertuigen, zoals vrachtwagens met Euro-5-motoren.

Het eerste jaar van groot onderhoud aan de snelwegen in Nederland is inmiddels achter de rug, maar 2007 wordt een nog drukker jaar met veel infrastructurele werkzaamheden. Mede vanwege het feit dat de werkzaamheden in 2007 omvangrijker zijn dan in 2006 heeft EVO in een brief een dringend beroep op Rijkswaterstaat gedaan om extra maatregelen te treffen om de doorstroming van het goederenvervoer te garanderen. Het instellen van een aparte rijstrook voor goederenvervoer (de zogenaamde flexibele doelgroepstrook) tijdens files en het instellen van tijdelijke op- en afritten voor goederenvervoer, zijn maatregelen die een positieve bijdrage leveren; zeker op wegen waar het percentage goederenvervoer hoog is.

Maatregelen
Daarnaast zou Rijkswaterstaat volgens EVO meer bekendheid moeten geven aan goedkope openbaar vervoeracties op bepaalde trajecten. Wanneer meer mensen gebruik maken van openbaar vervoer, kan de beschikbare ruimte op de snelweg gebruikt worden door goederenvervoer. EVO roemt alle inspanningen en maatregelen die Rijkswaterstaat tot dusverre heeft getroffen om de hinder voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken. Een peiling van EVO onder een grote groep ondernemers, gaf een overwegend positief resultaat te zien.. Wel vindt de verladersorganisatie dat sommige zaken voor verbetering vatbaar zijn zoals op het gebied van snelheidsbeperkingen die niet altijd nodig lijken te zijn en afsluiten van rijstroken zonder dat daar een duidelijke reden voor is.


Samenloop A16 en A17 in Moerdijk.


Als er niet gewerkt wordt, zorgt het opheffen van tijdelijke snelheids- en wegbeperkingen voor een betere doorstroming. Bijvoorbeeld een snelheidsbeperking die ingesteld is vanwege smallere rijstroken, dient aan de weggebruiker duidelijk kenbaar gemaakt te worden. EVO is de belangenbehartiger van 30.000 bedrijven in alle branches (groot- en detailhandel, bouw, industrie, agrarische sector en zakelijke dienstverlening) die goederen te vervoeren hebben. Dat doen zij met eigen voertuigen of besteden ze uit aan een transportonderneming. Bij elkaar genereren de EVO-leden, die werk bieden aan 1,3 miljoen mensen, 70 procent van alle lading van, naar en binnen Nederland.


...droomt
Dromen verwezenlijken dankzij de BOOST

...wenst
Specialist in bedrijfsfinancieringen

...wint
Duurzame innovatie wint terrein

...exporteert
Exporteren vraagt om gedegen voorbereiding

...inoveert
Innoveren doet exporteren

...organiseert Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...spreekt
Importeurs aan het woord op Internationale Handelsdag

....haalt uit
Bedrijfsleven haalt flink deel omzet uit export

...bouwt
Solide fundament is onontbeerlijk

...compeseert
Reden voor optimisme rondom BPM-regels voor ondernemers

...vervoert
Vervoer over water heeft de toekomst

...signaleert
EVO biedt praktische oplossingen

...op maat
Bedrijfsauto's: altijd maatwerk

...werkt efficient
Optimale efficiency in distributie

...groeit
Trends in trucks

...ontwikkelt
Transport en Logistiek biedt volop werk

...reikt uit
VW reikt verder

...hernoemt
Nissan heeft het nog steeds

...rijdt compact
Renault blijft sterk

...levert
Opel nog altijd betrouwbaar

...rijdt
zakkelijk onderweg

...belegt
De beleggingsadviseurs

...betaalt
Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking

...concludeert
Behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen blijft onverminderd groot